Seminarieserie "In Practice" (IP)

Vid Institutionen för folkhälsovetenskap är Masterprogrammet i folkhälsa (Master's Programme in Population Health: Societal and Individual Perspectives) ämnesmässigt mångvetenskapligt och har en internationell profil, med studenter från en mängd olika länder i världen. De metodologiska ansatserna i det nuvarande programmet vidareutvecklas för närvarande till att framöver innehålla lika delar kvantitativ och kvalitativ metodik.

Studenternas teoretiska och metodologiska kunskaper, samt nivån på det akademiska skrivandet varierar kraftigt. Av denna anledning introducerades seminarieserien "In Practice" till den senaste gruppen masterstudenter, med ambitionen att studenterna ska ges så bra och likvärdiga förutsättningar som möjligt att ta sig an sitt examensarbete. Varje kurs inom programmet fick ett extra lärandemål: “Reflektera över den vetenskapliga processen i relation till den egna kompetensutvecklingen inom området Folkhälsovetenskap”, där examinationen baseras på aktivt deltagande i ett obligatoriskt seminarium knuten till varje specifik kurs.

Ylva B Almquist, docent i folkhälsovetenskap och studierektor för grund- och avancerad nivå. Foto: U Bjursäter

– Genom seminarieserien kan vi hjälpa studenterna att se hur deras tidigare kunskaper och kompetenser inom olika vetenskapliga discipliner kan användas i nya sammanhang som skiljer sig vad gäller terminologi och praktik, visa hur de kan kombineras och kontrasteras, samt lära studenterna hur de kan förhålla sig till varandras ämnesmässiga likheter och olikheter, säger Ylva Almquist, studierektor för utbildning på grund- ach avancerad nivå vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Efter avlagd examen arbetar många studenter inom tvärvetenskapliga miljöer och arbetslag, vilket utgör ytterligare en anledning att utveckla deras mångvetenskapliga förmåga.

Samverkansinlärning (SI-PASS)

Seminarieserien har ett ytterligare syfte som vi inom det föreliggande projektet skulle vilja arbeta vidare med, nämligen att utveckla en modell för kollaborativt lärande, eller ”samverkansinlärning” (Supplemental Instruction/Peer-Assisted Study Sessions; SI-PASS). SI-PASS är en pedagogisk modell som i sin ursprungliga form utgår från att mer erfarna studenter underlättar och främjar lärande hos mindre erfarna studenter genom att exempelvis agera seminarieledare och facilitera gruppdiskussioner. Under ledning av studierektorer och en erfaren lärare kommer institutionens doktorander i folkhälsovetenskap att integreras i utformningen och genomförandet av seminarieserien, vilket förhoppningsvis kommer att gagna även deras kompetensutveckling inom området. Således har samverkansmodellen som helhet potential att gagna såväl masterstudenter som doktorander.

Utveckling av modellen relevant även för andra institutioner

Nyttan av att utveckla en modell för samverkansinlärning, så som vi avser att implementera den, är inte begränsad till Institutionen för folkhälsovetenskap utan skulle sannolikt vara mycket relevant även för andra institutioner inom och utanför Stockholms universitet. Det gäller inte minst institutioner som bygger på mångvetenskapliga ämnen eller som erbjuder internationella masterprogram.

Bitte Modin, professor i medicinsk sociologi och studierektor för utbildningen på forskarnivå. Foto: Vilhelm Stokstad/Kontinent

Ansvariga för projektets genomförande

Projektgruppen består av studierektorerna Ylva B Almquist och Bitte Modin, Olof Östergren (lärare), samt de två doktoranderna Arzu Arat och Katarina Winter (numera disputerad).

Om institutionens masterprogram i folkhälsa

Institutionen för folkhälsovetenskap är ny som institution, baserad på de båda forskningsinstituten CHESS och SoRAD. Vid CHESS gavs ett tvåårigt masterprogram som nu reformeras för att kunna intergrera undervisande personal från de båda tidigare forskningsintituten samt för att ytterligare kvalitetssäkra utbildningen på avancerad nivå. Det nya masterprogrammet lanseras höstterminen 2020, nu med årliga intag av studenter.

Om utlysningen

Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning har tidigare utlysts i fyra omgångar under perioden 2015-2018 och projektmedel om sammanlagt cirka 32 miljoner kronor har beviljats. I februari 2019 utlystes ytterligare 10 miljoner kronor av satsningen och av 71 inkomna ansökningar har rektor nu beviljat medel till 47 projekt.