Viveca Östberg, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: N Björling

Elektorsförsamlingen har i december 2018 valt ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2019–2021. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år. Vid valet fick Viveca Östberg, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, förnyat förtroende som ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. I ämnesrådet sitter nio aktiva forskare med hög vetenskaplig kompetens. Ledamöterna är valda av forskare vid svenska lärosäten.

Ansvarar för fördelning av forskningsmedel

Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet beslutar om vilka utlysningar som ska göras inom humaniora och samhällsvetenskap. De beslutar också om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag. Till sin hjälp har de tio beredningsgrupper som granskar och prioriterar ansökningarna som kommer in till Vetenskapsrådet, innan ämnesrådet fattar beslut.

Följer upp och utvärderar forskning på området

Ämnesrådet följer upp, utvärderar och tar fram strategier, till exempel genom forskningsöversikter. I det arbetet tar rådet hjälp av både nationella och internationella experter. Utöver detta driver ämnesrådet även olika forskningsprogram och satsningar inom sitt område.