Kritik mot svensk förläggning av förlängda ålfiskestoppet

Sverige stoppar ålfisket mellan oktober 2023 och mars 2024, enligt Havs- och vattenmyndighetens förslag. Men det utvidgade stoppet väntas inte ge någon förbättring för ålen jämfört med det tre månader långa stopp som fanns i fjol, och får skarp kritik från forskare vid Östersjöcentrum.

Foto: Foto: Johan Bjurer/Mostphotos

Mot bakgrund av de skärpta forskarrekommendationer om totalstopp för allt ålfiske i hela Europa har EU:s ministerråd beslutat att förbudsperioderna mot att fiska ål i medlemsländerna ska förlängas från tre månader, som varit gällande de senaste åren, till sex månader. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår nu att det svenska stoppet förläggs till perioden oktober-mars.

 – Det är så fräckt så man häpnar. HaV:s förslag innebär att förlängningen inte får någon som helst effekt på det svenska fisket, eller den europeiska ålen. Under januari och februari fiskas ingen ål i Sverige. Då ligger ålen stilla, säger fiskeforskare Henrik Svedäng vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Sedan 2018 har EU:s ministerråd beslutat om partiella stopp för ålfisket i unionen i form av tre månader långa förbudsperioder som medlemsländerna själva fått förlägga, dock under till någon gång under perioden augusti-februari. Sverige har tidigare valt att förlägga stoppet till november-januari (2018-2022) och till oktober-december (2022). Östersjöcentrums forskare har kritiserat tidsperioden även för de tidigare stoppen, eftersom de inte infaller under den tid då det svenska ålfisket är som störst, det vill säga under augusti och september.

 

Ingen påverkan på fisket

I konsekvensanalysen till det förslag som HaV nu skickat på remiss konstaterar myndigheten själv att om det förlängda stoppet förläggs enligt förslaget kommer det inte att påverka fisket mer än de begränsningar som gällde under, eftersom det historiskt inte har bedrivits något riktat fiske efter ål under månaderna januari till mars.

”Om en sammanhängande förbudsperiod istället införs mellan juli och december 2023 kommer fiskets fångster att minska med 95 procent jämfört med 2022 vilket nästintill hade motsvarar ett totalt fiskeförbud. Om förbudet istället hade införts som två perioder mellan oktober och december samt mellan juni och augusti hade fiskets landningar förväntats minska med ca 63 procent, om man jämför med 2022 års fångster”, skriver man vidare.

 – Det här visar att Sverige inte accepterar det beslut som ministerrådet har tagit om ålen. Man obstruerar helt enkelt, säger Henrik Svedäng.

 

Andra åtgärder ska prioriteras – men vilka?

Som argument till förslaget framhåller HaV att de inskränkningar som gjorts i ålfisket sedan 2007 sammantaget har haft ”en påtaglig effekt på antal fiskare, total ansträngning såväl som landad fångst av ål från svenska kustområden”. Påverkan från det

Henrik Svedäng. Foto: Lisa Bergqvist

svenska fisket bedöms nu ligga ”inom ramen för beståndets långsiktiga återhämtning”. Mot bakgrund av det anser myndigheten att det nu är att takten när det gäller andra åtgärder än fiskerirelaterade bör öka, till exempel att minska dödligheten i vattenkraftens turbiner och återställa ålens livsmiljöer. Den nuvarande regeringen har dock meddelat att man vill pausa omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd, med hänvisningen till den pågående energikrisen i Europa och det förslaget har HaV tillstyrkt i ett yttrande.

 – Man vill ännu en gång inte minska fisket med hänvisning till att andra saker är viktigare, men de andra sakerna gör man inte heller. Faktum kvarstår att fisket i Östersjön under 2022, enligt myndighetens egna siffror, dödade 52 ton ål – en akut hotad art, säger Henrik Svedäng.

 

”Klassisk, grumlig kompromiss”

Ministerrådets beslut om förbudsperioderna är inte formellt taget eller publicerat, men enligt HaV:s förslag, som nu skickats på remiss, kommer det sannolikt att innebära att förbudsperioden i Östersjön ska införas som en sammanhängande period på sex månader mellan den 1 mars 2023 och den 31 mars 2024, eller som flera förbudsperioder som totalt motsvarar sex månader. Om flera förbudsperioder införs ska fiske av ål vara förbjudet mellan den 1 oktober och den 31 december 2023 samt under ytterligare tre valbara månader mellan den 1 mars och den 31 augusti 2023.

 – Ministerrådets beslut är en klassisk, grumlig kompromiss mellan motstridiga intressen. Mellan de som vill skydda ålen, och de som vill låta några människor fortsätta några år till med det som många gånger är en inkomstbringande hobbysyssla, säger Charles Berkow, omvärldsanalytiker vid Östersjöcentrum med ansvar för fiskefrågor. 
Sverige tillhör de länder som vid ministerrådsmötet var kritiska till att begränsa ålfisket ytterligare, med hänvisning till att det är ett svenskt kulturarv som hotas. 

 – Att ministrarna väljer att undanta augusti, som ju för Östersjöns del är en månad med intensivt ålfiske, skulle kunna bero på det liknar den uppgörelsen som gjorts i Medelhavet, säger Charles Berkow. Under åren har några regeringar i Nordeuropa tryckt på att de inte vill ha tuffare regler än vad som gäller i södra Europa. Det ska bli intressant att se kommissionens reaktion på Sveriges val av förbudsperiod, med tanke på att det strider mot bevarandesyftet.

 

Oklar framtid för ålutsättningarna

Den europeiska ålen är akut hotad och Internationella havsforskningsrådet, ICES, har de senaste decennierna rekommenderat att inget ålfiske ska bedrivas. 2021 skärptes skrivningarna i de vetenskapliga råden ytterligare och man betonade att ”Detta gäller både fritidsfiske och kommersiella fångster och inbegriper fångster av glasål för utsättning och vattenbruk”.

Utsättningar av glasål är en del av den svenska ålförvaltningsplanen, men utsättningarna har kritiserats av bland andra Östersjöcentrum, eftersom det saknas vetenskapligt stöd för att de skulle ha en positiv effekt på beståndet, bland annat då de utsatta ålynglen kan ha svårt att hitta tillbaka till havet. Under ett seminarium i Almedalen i somras berättade avdelningschef Mats Svensson vid HaV att utsättningarna skulle upphöra. Vid senare förfrågningar har myndigheten dock meddelat att något beslut om utsättningarna ännu inte är fattat.

Text: Lisa Bergqvist

Läs mer

Havs- och vattenmyndigheten: Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

Pressmeddelande från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet: Fiskekvoter och förbudsperiod för fiske av ål på agendan vid jordbruks- och fiskeministermöte

Besked i Almedalen: HaV upphör med ålutsättningar