Med bisyssla avses all sådan verksamhet vid sidan om anställningen som inte ligger inom privatlivets sfär. En bisyssla kan vara mer eller mindre omfattande, avlönad eller oavlönad.

De flesta bisysslor är tillåtna. Vissa kan, eller ska, dock förbjudas enligt lag eller kollektivavtal som gäller för statligt anställda. En bisyssla får inte vara förtroendeskadlig i den meningen att den rubbar tilltron till den anställde, dennes kollegor eller Stockholms universitet. Även bisysslor som är arbetshindrande eller konkurrerar med universitetets uppdragsverksamhet kan förbjudas.

Anställda anmäler själva bisysslor i personalsystemet Primula från och med den 1 april 2016. Universitetslärare ska göra detta fortlöpande och på eget initiativ. Andra anställda är endast skyldiga att redovisa bisysslor i Primula, om arbetsgivaren begär det.

Rektor har fattat beslut om nya föreskrifter om bisysslor den 25 februari 2016. Dokumentet Information om anställdas bisysslor utgör en fördjupning i ämnet och innehåller mer detaljerade resonemang samt redogörelser för praxis på området. Se bifogade två pdf-dokument nedan.

Alla anställda ska intyga i Primula att de tagit del av de nya föreskrifterna. 

Mer information från medarbetarwebben: