Språkkonsulter fortbildning

Multimodal textanalys för språkkonsulter, 7 hp

Kursen utgår från en multimodal textsyn där inte bara skrift utan också bilder och layout ses som delar av texten. Målet är att du ska kunna analysera sådana texter och de kommunikationssituationer där de förekommer i arbetslivet. Vikt läggs också vid studiet av texters begriplighet och tillgänglighet. Kursen är avsedd som fortbildning för språkkonsulter.

Svenska som andraspråk för språkkonsulter, 8 hp (distans)

Kursen riktar sig till dig som är examinerad språkkonsult. Kursen ger en introduktion till ämnet svenska som andraspråk samt ger en orientering om teorier och modeller för andraspråksutveckling och andraspråksanvändning i ett interkulturellt och funktionellt perspektiv. Kursen ger redskap att identifiera och beskriva typiska drag i vuxnas andraspråksanvändning i skriftliga och muntliga kommunikationssituationer med fokus på utveckling och på bedömning av andraspråkskompetens.

Studentexpedition och studievägledare Svenska och Nordiska språk, utbyteskoordinator

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.svenska.svefler@su.se ELLER
studievagledare.svenska.svefler@su.se

Inställda telefon- och besökstider torsdag 18 oktober.

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen
Dagens schema
Mondo
Vill studera - samlad information

institutionens

Alla våra utbildningar

institutionens

Lediga studieplatser
aktivera ditt universitetskonto
Mina studier
Språkstudion
Studie- och språkverkstan
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
NÄR
su.se/play
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
Tre utropstecken grönt gult rött

Har du anmält till SAMIR?

SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR rapporterar du som är anställd eller student vid Stockholms universitet tillbud, arbetsskador och sjukdomar, miljöavvikelser och förslag till förbättringar, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt kan göra en polisanmälan.

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler