Doktorandplatsen finansieras via ett forskningsanslag som Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) erhållit från Forskningsrådet för arbetsliv och socialforskning (FAS). Anslaget gäller det tioåriga Centre of Excellence-programmet Exclusion and Inclusion in the Late Welfare State: the Case of Alcohol and Drugs. Forskningen berör exempelvis sambandet mellan alkoholkonsumtion och problem, totalkonsumtionsmodellens giltighet samt metodologiska studier av hur man kan mäta konsumtion och skador. Ett övergripande syfte med Centre of Excellence-programmet är att studera samband mellan vanor och problem i den allmänna befolkningen och i mer utsatta och marginaliserade grupper, ett annat att integrera mer epidemiologiska studier med forskning kring alkoholens kulturella position och forskning som belyser normer och attityder kring alkohol och droger.
 
Projektet kommer att genomföras vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Eftersom SoRAD inte är en undervisningsinstitution kommer doktoranden att antas antingen vid Sociologiska institutionen, Institutionen för socialt arbete, Kriminologiska institutionen eller Psykologiska institutionen. Personer som uppfyller villkoren för att bli antagen som doktorand på någon av dessa institutioner kan alltså söka den aktuella anställningen. Ansökningarna kommer att prövas i samråd mellan SoRAD och aktuell examinationsinstitution och handledning kommer att ges i samarbete mellan examinationsinstitutionen och SoRAD.

Behörighet och kvalifikationer
Behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå skall avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. 
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/regelboken/bok-2/forskarutbildning-och-forskning/2.8563/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva-1.26112
Högskoleverkets doktorandhandbok finns på: www.doktorandhandboken.nu
Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Anställningsvillkor
Doktorandanställning avser fyra års heltidsstudier med lönesättning enligt lönestege för anställning som doktorand.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med undervisning och administration.

Upplysningar
Närmare upplysningar om anställningen kan lämnas av docent Peter Wennberg, SoRAD,
tfn 08-16 3168, peter.wennberg@sorad.su.se, och professor Börje Olsson, SoRAD,
tfn 08-674 7050, borje.olsson@sorad.su.se.
Information om SoRAD:s verksamhet: www.sorad.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST),
tfn 08-16 2000 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska innehålla CV, kursbetyg, kopia av examensbevis, och ett personligt brev där du beskriver dina kvalifikationer och ditt intresse för denna anställning, referenser (namn, tfn, e-post) samt andra relevanta dokument (t.ex. examensarbete). Till ansökan ska fogas dels ett exemplar av C- eller D-uppsats (motsvarande), dels en redogörelse på 4–5 sidor, där sökanden beskriver sina erfarenheter av forskning eller annat arbete kring det aktuella forskningsområdet, samt sina tankar om lämpliga sätt att angripa de aktuella frågeställningarna. Vi ser gärna att ansökan skrivs på engelska då engelskspråkiga forskare ingår i forskargruppen.
Använd institutionens eget ansökningsformulär om den har ett sådant.
 
Välkommen med din ansökan, märkt med ref.nr SU 617-1353-12 i ämnesrutan, senast den 31 maj 2012 med e-post till: registrator@su.se.
Handlingar som skickas elektroniskt bör vara i Word- eller pdf-format.