Ny sommarkurs om social hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv

I vår nya sommarkurs studerar vi den sociala dimensionen av hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv, med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Under kursen ger vi även exempel på praktiskt arbete som bedrivs på olika samhälleliga nivåer för att främja social hållbarhet och folkhälsa.

Ett socialt hållbart samhälle kännetecknas av jämlika levnadsvillkor och en god folkhälsa, det vill säga en god och jämlik hälsa. Ett socialt hållbart samhälle är också inkluderande och tolerant och kännetecknas av att människor har tillit till varandra och till samhället och att de är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Människors position i samhällsstrukturen formar deras levnadsvillkor, och därigenom deras hälsa. Sociodemografiska karakteristika av betydelse är exempelvis socioekonomisk bakgrund, kön och födelseland. Sådana karakteristika är i sin tur också relaterade till uppväxtvillkor, boendesegregation, sociala nätverk och arbetsvillkor, som påverkar hälsan på olika sätt.

Om kursens upplägg och innehåll

Sommarkursen ges på halvfart på distans under veckorna 23-31 2021.
Mer information finns i kurskatalogen: su.se/publichealth/PH28G0

Foto: Mostphotos