Våra utbildningar

Institutionen för arkeologi och antikens kultur ger utbildningar på grund-, avancerad- och forskarnivå i ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Laborativ arkeologi, Numismatik, Miljöhumaniora och Osteoarkeologi. Unik miljö med forskare som tillhör de ledande inom deras specifika ämne.

Sök bland våra utbildningar

Du kan välja en bunden studiegång inom vårt kandidatprogram på grundnivå respektive vårt masterprogram på avancerad nivå eller så kan du skapa en egen utbildning av de fristående kurser vi erbjuder. En doktorsexamen erhåller man efter fyra års forskarstudier vid någon av institutionens avdelningar.

Äldre samling litteratur på Universitetsbiblioteket. Fotograf: Niklas Björling
Äldre samling litteratur på Universitetsbiblioteket. Fotograf: Niklas Björling.
 

Kandidatprogrammet i arkeologi omfattar tre års heltidsstudier och du läser med studiegång mot antingen Arkeologi eller Antikens kultur och samhällsliv. Studierna leder till en kandidatexamen om 180hp.

Studiegång Antikens kultur och samhällsliv

Obligatoriska kurser: Antikens kultur och samhällsliv I, II och kandidatkurs samt Arkeologi I.

Valbara kurser: Under den fjärde terminen finns möjlighet att läsa Osteoarkeologi I, som ger behörighet att studera vidare på Masterprogrammet i arkeologi med inriktning Osteoarkeologi. Under den femte terminen finns möjlighet att läsa Laborativ arkeologi I, som ger behörighet att studera vidare på Masterprogrammet i arkeologi med inriktning Laborativ arkeologi. Du kan även välja andra kurser på SU motsvarande 60hp.

Studiegång Arkeologi

Obligatoriska kurser: Arkeologi I, II och kandidatkursen i arkeologi samt Antikens kultur och samhällsliv I. Under den sista terminen läser du kursen Arkeologiska fält, där en fältkurs om 15hp ingår.

Valbara kurser: Under den fjärde terminen finns möjlighet att läsa Osteoarkeologi I, som ger behörighet att studera vidare på Masterprogrammet i arkeologi med inriktning Osteoarkeologi. Under den femte terminen finns möjlighet att läsa Laborativ arkeologi I, som ger behörighet att studera vidare på Masterprogrammet i arkeologi med inriktning Laborativ arkeologi. Du kan även välja andra kurser på SU motsvarande 60hp.

Utbildningskatalogen: Kandidatprogrammet i arkeologi 180hp

Upplägg Kandidatprogrammet i arkeologi (97 Kb)

Observera! Du måste söka till alla kurser via antagning.se till varje termin även fast du är programstudent.

 

Masterprogrammet i arkeologi

Antik staty av marmor, där man ser en hand och ett huvud.
Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet.

Institutionen har ett gemensamt masterprogram som läses med någon av följande fem inriktningar: Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, Laborativ arkeologi, Miljöhumaniora eller Osteoarkeologi. Masterprogrammet omfattar 120hp, dvs. två års studier.

 

Ansökan och urval till Masterprogrammet i arkeologi

 

Programmet startar med den institutionsgemensamma introduktionskursen om 15hp. I denna får du problematisera det komplexa samspelet mellan arkeologi och historia samt mellan humaniora och naturvetenskap, som är institutionens kännemärke.

Kursen består av föreläsningar hållna av lärare från institutionens olika enheter och omfattar olika typer av pedagogiska former som textseminarier, paneldiskussion, grupparbete samt studiebesök.

Oavsett inriktning får du fördjupade och avancerade kunskaper i problemformulering, analys och tolkning som leder till ett större publiceringsbart individuellt vetenskapligt arbete (masteruppsats), samt forskarförberedande läskurser.

Utöver den gemensamma introduktionskursen består respektive inriktning av programmet av att antal obligatoriska och valbara kurser vilka väljs i samråd med programansvarig för respektive inriktning ur den pool av kurser som institutionen erbjuder, eller bland andra kurser inom fakulteten, inom universitetet eller vid annan högskola.

För information om upplägget på de olika inriktningarna:

Masterprogrammet i arkeologi - inriktning Antikens kultur och samhällsliv

Masterprogrammet i arkeologi - inriktning Arkeologi

Masterprogrammet i arkeologi - inriktning Laborativ arkeologi

Masterprogrammet i arkeologi - inriktning Osteoarkeologi

Masterprogrammet i arkeologi - inriktning Miljöhumaniora

Upplägg masterprogrammet i arkeologi - alla inriktningar (120 Kb)

 

Antikens kultur och samhällsliv

Antikens kultur och samhällsliv är ett tvärvetenskapligt ämne med syfte att skapa en helhetsbild av livet i de antika kulturerna kring Medelhavet, med fokus på Grekland och Italien. Ämnet täcker ett kronologiskt spann från förhistorisk tid fram till Romarrikets fall, ca 500 e.Kr. Du studerar arkeologiska föremål och antika texter för att få kunskap om olika delar av de antika samhällena, t.ex. politik, ekonomi, religion, litteratur, filosofi, konst och arkitektur.

Gournia, en bronsåldersplats på Kreta. Foto: Maria Lowe Fri.
Gournia, en bronsåldersplats på Kreta. Foto: Maria Lowe Fri.

Antikens kultur och samhällsliv belyser företeelser och ideologier som har sina rötter i antiken, såsom demokrati, diktatur och etnicitet, och som i sin tur har varit centrala för utvecklingen av vårt moderna samhälle. Genom att studera antiken kan du därför förstå och reflektera över din samtid utifrån ett historiskt perspektiv.

På grundnivå studerar du de antika kulturerna med en tvärvetenskaplig infallsvinkel. Det innebär att du studerar konstföremål och arkitektur både ur en estetisk synvinkel och utifrån deras funktion i samhället, t.ex. som politiska propagandainstrument och uttryck för sociala värderingar; du studerar antika lämningar som ger kunskap om bosättningsmönster, urbanism och landskapshistoria; du lär dig att kritiskt granska det skriftliga källmaterialet och får verktyg för att kunna analysera historiska företeelser och din samtid.

Kännetecknande för ämnet är också dess internationella karaktär. På avancerad nivå ges möjlighet att delta i arkeologiska utgrävningar i medelhavsområdet och att studera vid de Svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom.

Den romerska teatern i Volterra, Toscana. Foto: Maria Lowe Fri.
Den romerska teatern i Volterra, Toscana. Foto: Maria Lowe Fri.

Undervisning sker på tre nivåer:
grundnivå kan du antingen läsa Kandidatprogrammet i arkeologi med Antikens kultur och samhällsiv som huvudämne eller själv bygga din kandidatexamen med fristående kurser (kandidatexamen 180hp). På grundnivå ligger kurserna Antikens kultur och samhällsiv I, II och Kandidatkurs. Kandidatkursen (30 hp) ger dig behörighet till en del av våra kurser på avancerad nivå. För att fortsätta till masterprogrammet krävs en kandidatexamen i Antikens kultur och samhällsliv (180hp).

Avancerad nivåMasterprogrammet i arkeologi med inriktning Antikens kultur och samhällsliv. Leder till en masterexamen om 120hp.

Forskarutbildningen (240hp).

 

Arkeologi

Arkeologi är ämnet där du studerar människor, kulturer och samhällen under förhistorisk och historisk tid. Källmaterialet är fornsaker och fornlämningar samt andra spår som belyser mänsklig aktivitet, främst i Nordeuropa men även i andra delar av världen.

Skylt som vissar vägen till en stenåldersplats på ön Spildra, Norge. Foto: Maria Lowe Fri.
Skylt som vissar vägen till en stenåldersplats på ön Spildra, Norge. Foto: Maria Lowe Fri.

Arkeologi är ett tvärvetenskapligt ämne som utforskar olika sidor av mänskligt liv och arbete. Genom den breda humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga inriktningen är arkeologin starkt beroende av en allmän teoribildning, som du får möta redan i grundkursen. I utbildningen ingår praktiska moment, såsom utgrävningar, museibesök och exkursioner. På avancerad nivå kan du välja att fortsätta att läsa allmän arkeologi, ostearkeologi eller laborativ arkeologi.

En skärslev som ligger på en stor sten. Foto: Anna Sörman
Foto: Anna Sörman.

Undervisning sker på tre nivåer:
grundnivå kan du antingen läsa Kandidatprogrammet i arkeologi eller själv bygga din kandidatexamen med fristående kurser (kandidatexamen 180hp). På grundnivå ligger kurserna Arkeologi I, II,  Kanditatkurs och Arkeologiska fält på vardera en termin. För att fortsätta till masterprogrammet krävs en kandidatexamen i Arkeologi (180hp).

Avancerad nivåMasterprogrammet i arkeologi med inriktning Arkeologi, leder till en masterexamen om 120hp.

Forskarutbildningen (240hp).

 

Laborativ arkeologi och Numismatik

Arkeologi med laborativ analys är den disciplin där man använder naturvetenskapliga metoder tillsammans med traditionella arkeologiska metoder och modern teoribildning för att lösa arkeologiska problem. Av definitionen framgår det också att ämnet är tvärvetenskapligt, inte enbart så att det sträcker sig över flera ämnen utan även över flera olika fakulteter.

Dörr, med fem varningsskyltar, in till ett laboratorium. Foto: Tek image/Science photo Library.
Dörr, med fem varningsskyltar, in till ett laboratorium. Foto: Tek image/Science photo Library.

Numismatik

Numismatiska forskningsgruppen forskar och undervisar om mynt och andra betalningsmedel. Mynten är i centrum och sätts in i ett större sammanhang - ekonomiskt, politiskt, administrativt och socialt. Forskargruppen är en del av Arkeologiska forskningslaboratoriet och undervisningen ingår som en del i arkeologiundervisningen.

Myntskatt
Myntskatt

Laborativ arkeologi

Enheten är unik i Skandinavien med sin breda inriktning som omfattar biologiska, kemiska, fysiska såväl som geologiska analysmetoder, applicerat på ett arkeologiskt källmaterial utan kronologisk begränsning. Bland de större forskningsprojekt som bedrivits inom enheten kan nämnas "Kris, konflikt och klimat – samhällsförändring i Skandinavien år 300–700", "Atlasprojektet", "GLAS – Glaciärarkeologi i Sápmi", "A multidisciplinary assessment of human arrival on faunal biodiversity" samt "Att hantera klimatväxlingar: Tre stora klimathändelsers inverkan på förhistoriska kustsamhällen och deras huvudsakliga föda".

Undervisning sker på tre nivåer:
grundnivå ligger kursen Laborativ arkeologi I, som du kan läsa inom Kandidatprogrammet i arkeologi eller som fristående kurs. För att vara behörig måste du ha läst Arkeologi II eller Antikens kultur och samhällsliv II. För att fortsätta till masterprogrammet krävs en kandidatexamen (inklusive ett examensarbete om lägst 15 högskolepoäng inom arkeologi) där minst 30 hp i laborativ arkeologi eller motsvarande ingår.

Avancerad nivåMasterprogrammet i arkeologi med inriktning Laborativ arkeologi. Leder till en masterexamen om 120hp.

Forskarutbildningen (240hp).

Numismatik

För tillfället ges en kurs på grundnivå i numismatik: Mynt som arkeologisk och historisk källa (7,5hp).

Forskarutbildningen vid institutionen kan även inkludera ämnen gällande numismatik.

 

Osteoarkeologi

Osteoarkeologi är ett profilämne inom institutionen där studenterna genom sin utbildning uppnår specialistkompetens om arkeologiska skelettfynd. Vid enheten bedrivs såväl grund- som mera specialiserad forskning kring bl.a människors levnadsförhållanden samt försörjningsekonomi under stenålder, järnålder och medeltid (djurhållning, fiske, jakt). Forskningen berör även Skandinaviens faunahistoria. Nya forskningsområden inom ämnet är animal paleopatologi, paleohistopatologi och oral histopatologi.

Käke av ett kreatur. Photo: The Natural History Museum, London / Universal Images GroupKäke från ett kreatur. Photo: The Natural History Museum, London / Universal Images Group.
 

Enhetens utbildning är bred och studenter tränas i såväl human som animal osteoarkeologi. Ämnet ligger i gränslandet mellan naturvetenskap och humaniora. Osteologiska data utgör grunden för tolkningar om kulturhistoriska sammanhang.

Undervisning sker på tre nivåer:
grundnivå ligger kursen Osteoarkeologi I, som du kan läsa inom Kandidatprogrammet i arkeologi eller som fristående kurs. För att vara behörig måste du ha läst Arkeologi II eller Antikens kultur och samhällsliv II. För att fortsätta till masterprogrammet krävs en kandidatexamen i arkeologi (180hp).

Avancerad nivåMasterprogrammet i arkeologi med inriktning Osteoarkeologi. Leder till en masterexamen om 120hp.

Forskarutbildningen (240hp).

 

Miljöhumaniora

På Masterprogrammet i Arkeologi studeras materialitet, människor, kulturer och samhällen under förhistorisk och historisk tid. Inriktningen mot miljöhumaniora innebär även att du får lära dig att kritiskt granska, bredda och fördjupa förståelsen av flödande relationer mellan människa, djur och natur, samt hur det förflutna påverkar olika samtider och framtider.

Visingsö. Foto: Christina Fredengren

Att studera arkeologi med inriktningen miljöhumaniora, innebär att undersöka hur människa-djur-natur relationer ändras över tid och hur kritiska perspektiv på djur och miljö förändrar bilden. Du får också lära dig mer om hur djupa tidsperspektiv och tidsfilosofi kan användas för att förstå och hantera miljöfrågorna på nya sätt. Du får praktiska verktyg att använda för att stärka hållbarhetsarbetet. Att göra nya kopplingar mellan dåtid, nutid och framtid är avgörande för att möta utmaningar i vår tid och att lämna över en värld i bättre balans till kommande generationer.
 

Foto: Chistina Fredengren


Miljöhumaniora är ett nytt ämne, som arbetar med att kritiskt granska, bredda och fördjupa förståelserna av miljöfrågorna och hållbarhetsarbetet. Det handlar om att undersöka den makt och de relationer som uppstår mellan människa, djur, teknik och natur, där den planetära miljökrisen även utforskas som en kris i människors föreställningsförmåga.  
 

Foto: Christina Fredengren

 

Undervisningen sker på avancerad nivå

Miljöhumaniora kan läsas som fristående kurser och som en del av Masterprogram i Arkeologi – inriktning miljöhumaniora

Undervisning på engelska förekommer.

Kurser på avancerad nivå

 

Hösttermin

Introduktionskurs till Masterprogram i Arkeologi, 15hp
Miljöhumaniora I - Miljöhumaniora & djup tid, 7.5hp
Miljöhumaniora II - Människa-djur-natur relationer över tid, 7.5hp

 

Vårtermin

Miljöhumaniora 0 – Inriktningskurs, 7.5hp
Miljöhumaniora III - Miljöhumaniora i hållbarhetsarbetet, 7.5hp
Miljöhumaniora IV – Fältarbete natur/kulturmiljö, 15hp 
Miljöhumaniora – masterkurs, 30hp

 

Forskarutbildning

Humanistiska fakulteten utlyser doktorandanställningar två gånger per år, sista dag för inlämning av ansökningar är 15 oktober och 15 april. I mån av ekonomi utlyses då även doktorandanställningar inom Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Anställningar sker i form av doktorandtjänst under fyra år.

Mer om antagning till utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.

Installations- och promotionshögtid i Stockholms Stadshus 27 september 2019
Installations- och promotionshögtid i Stockholms Stadshus 27 september 2019.

På institutionen för arkeologi och antikens kultur kan du doktorera i fyra olika ämnen: allmän arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, laborativ arkeologi och osteoarkeologi. Forskarutbildningen består av 4 års heltidsstudier (240hp).

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande- och särskild behörighet samt att man bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Lokal antagningsordning för forskarutbildning i arkeologi

 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i arkeologi

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i arkeologi gäller alla fyra inriktningar: allmän arkeologi, laborativ arkeologi, osteoarkeologi och antikens kultur. Studieplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 2019-03-13 och ersätter den tidigare allmänna studieplanen i arkeologi.

Studieplanen gäller fr o m 2019-03-13.


Individuell studieplan

Den individuella studieplanen ska upprättas i samband med antagning till forskarutbildningen och fastställas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Planen skall följas upp och revideras en gång årligen.

Den individuella studieplanen ska innehålla en tidsplan för doktorandens utbildning, uppgifter om hur handledningen är organiserad och en beskrivning av såväl doktorandens som fakultetsnämndens åtaganden "samt vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt." (HF 6 36 §)

Doktoranderna använder Humanistiska fakultetens mall, som finns tillgänglig på både svenska och engelska (word) på deras webbplats.
 

Träplankor där avhandlingar är uppspikade på. Foto: Maria Lowe Fri.
Spikade avhandlingar. Foto: Maria Lowe Fri.


Doktorandråd

Doktorandrådet för arkeologi och antikens kultur arbetar med att bevaka doktorandernas intressen på institutionen.

Styrelsen består av följande:
Ordförande: Meghan Mattsson McGinnis
Vice Ordf./Kassör: André Nordin
Sekreterare: Alicia Muriel González

Övriga ledamöter:
Adam Lindqvist Wadstein
Aurore Hars
Bettina Stolle
David De Lorenzi Turner
Eirini Anagnostou
Ellinor Hedberg
Emelie Jonsson
Emma Maltin
Erik Solfeldt
Fredrik Lundström 
Julian Wareing
Marcus Frid
Marieke Ivarsson-Aalders
Rolf Fabricius Warming
Siri Pettersson
Zoé Pochon 

Sök bland våra utbildningar